कार्यकारी अधिकृत ज्युको स्वागतका केहि झलकहरु २०७३/१२/१०