रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

 

दुर्गा प्रसाद खनाल

Email: 
durgamsugam@gmail.com
Phone: 
९८४७११६५९५
Section: 
प्रशासन