रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

 

मिन वहादुर घर्ति मगर

Email: 
mingm2233@gmail.com
Phone: 
९८५७०६८८१५
Section: 
प्रशासन