रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

 

रमण बहादुर थापा

Email: 
rampurmunicipality@gmail.com
Phone: 
०७५-४००४५७
Tenure: 
२०७४/३/१९