रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

रामपुर नगरपालिकामा नगर प्रमुख सहित १६ समुहद्धारा Paraglading अबतरण सम्पन्न !!!