रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

४. नं॰ वडा कार्यालय

४. नं॰ वडा कार्यालय,देवीस्थान 

वडा अध्यक्ष-एक बहादुर नेपाली (९८५७०६२१४१)

सचिव-रजनी भण्डारी (९८६७२४१३४२) 

Nepali