रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

 

यमेन्द्र उपाध्याय

Email: 
rampurmunicipality@gmail.com
Phone: 
९८५७०७५१११
Section: 
प्रशासन
Tenure: 
२०७४/०७/२९