रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

वडाबाट माग गरीएका योजनाहरु २०७२/७३

आव २०७२/७३ मा रामपुर नगरपालिकाका १५ वडाबाट माग गरीएका योजनाहरु यहा हेर्नुहोला|

Ward level plans & projects of Rampur Municipality FY 2072/73