रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

रामपुर नगरपालिका कार्यालयको नागरिक वडापत्र २०७२/७३

क्र.स     कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाको किसिम    सेवा प्राप्त गर्ने तरिका आवश्यक कागजातहरु    लाग्ने सेवा शुल्क दस्तुर रु.    लाग्ने समय    सम्बन्धित फांट शाखा    गुनासो सुन्ने अधिकारीहरु यस वडापत्र बाट हेर्न सकिनेछ |