रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

 

प्रदिप घिमिरे

Email: 
pranal_ghm@yahoo.com
Phone: 
+977 9857062185

Bachelor of Civil Engineering from Pokhara University

Section: 
प्राबिधिक
Tenure: 
2071/10/20