रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

आ. ब. २०७२/७३ को विनियोजित बजेट

आ. ब. २०७२/७३ को विनियोजित बजेट