रामपुरकाे नगर खरकाे छानाे रहित घर

रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

सूचना संचार र प्रविधि (ICT) अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण (slides)

Presented by Ekendra Lamsal