कार्यकारी अधिकृतलाई स्वागतका केहि झलकहरु| २०७३/०३/०५