FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

रामपुर नगरपालिकाको आव २०७२/७३ का एकीकृत राजश्वका दरहरु (Tax Rates)

एकीकृत राजश्वका दरहरु आव २०७२/७३

क. रामपुर नगरपालिकाको अनुमानित व्यवसाय कर विवरण ः–           
                
क्र.स    व्यवसायको नाम     दर    अनुमानित आय हुने रकम 

डाउनलोड गर्नुहोस|