FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ‍.व २०८०/८१ को प्रथम त्रौमासिक प्रगति प्रतिबेदन।
आ‍.व २०८०/८१ को प्रथम त्रौमासिक साम‍ाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण।
आ‍.व २०७९/८० को चौथो त्रौमासिक साम‍ाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण।
आ‍.व २०७९/८० को तेस्रो त्रौमासिक साम‍ाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण।
आ‍.व २०७९/८० को दोस्रो त्रौमासिक साम‍ाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण।
आ‍.व २०७९/८० को प्रथम त्रौमासिक प्रगति प्रतिबेदन।
आ‍.व २०७९/८० को प्रथम त्रौमासिक साम‍ाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण।
आ‍.व २०७८/७९ को चौथो तथा अन्तिम त्रौमासिक साम‍ाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण।
आ‍.व २०७८/७९ को तोस्रो त्रौमासिक साम‍ाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण।
आ‍.व २०७८/७९ को दोस्रो त्रौमासिक साम‍ाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण।

Pages