FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

भवन निर्माण मापदण्ड सम्बन्धी सुचना २०७२/०६/३०

बिशेस नगर परिषद २०७२/०६/३०
बिशेस नगर परिषद २०७२/०६/३०
बिशेस नगर परिषद २०७२/०६/३०
बिशेस नगर परिषद २०७२/०६/३०
बिशेस नगर परिषद २०७२/०६/३०
बिशेस नगर परिषद २०७२/०६/३०
बिशेस नगर परिषद २०७२/०६/३०

रामपुर नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयको  मिति २०७२/०४/३१ गतेको च. न. ५-१-३० को  पत्र अनुसार मिति २०७२/०६/३० गते बिशेस नगर परिषदको आयोजना गरि रामपुर नगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड ,२०७२ बिशेस नगर परिषदबाट स्वीकृत गराई  उक्त मिति २०७२/०६/३० बाट कार्यान्वन हुने गरि लागु गरेको छ |