FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
रामपुर नगरपालिकाो न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७४ PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि .pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ PDF icon 1.कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, 2074.pdf
रामपुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon 1.1.4. रामपुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
रामपुर नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ PDF icon 1.1.3.रामपुर नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, 2074 PDF icon 1.1.2. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, 2074.pdf
रामपुर नगरपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf
रामपुर नगरपालिकाको रामपुर खरिद नियमावली, २०७७ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको रामपुर खरिद नियमावली, २०७७.pdf
रामपुर नगरपालिकाको बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रम, २०७७ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रम, २०७७.pdf
रामपुर नगरपालिकाको उपमेयरको चिनारी मेरो नगर मेरो जिम्मेवारी,२०७७ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको उपमेयरको चिनारी मेरो नगर मेरो जिम्मेवारी,२०७७.pdf
रामपुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७.pdf

Pages