FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
रामपुर नगरपालिकाको लै‌गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको लै‌गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७.pdf
रामपुर नगरपालिकाको मेलमिलापकर्ता कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको मेलमिलापकर्ता कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७.pdf
रामपुर नगरपालिकाको आपतकालिन बाल उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको आपतकालिन बाल उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७.pdf
रामपुर नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा र मिलन केन्द्र संचालन तथा व्यव. सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ PDF icon ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा र मिलन केन्द्र संचालन तथा व्यव. सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
रामपुर नगरपालिकाको अपाङ्गता क्षेत्र संरक्षण समिति कार्य संचालन कार्यविधि, २०७७ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको अपाङ्गता क्षेत्र संरक्षण समिति कार्य संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
रामपुर नगरपालिकाको बाझो जग्गामा खेति गर्नेलाई अनुदान दिने सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको बाझो जग्गामा खेति गर्नेलाई अनुदान दिने सम्बन्धि कार्यविधि,२०७६.pdf
रामपुर नगरपालिकाको राहत सामाग्री वितरण कार्याविधी, २०७६ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको राहत सामाग्री वितरण कार्याविधी, २०७६.pdf
रामपुर नगरपालिकाको रामपुर पर्यटन विकास समिति गठन तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको रामपुर पर्यटन विकास समिति गठन तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
रामपुर नगरपालिकाको व्यवसाय कर सम्वन्धि कार्याविधि, २०७६ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको व्यवसाय कर सम्वन्धि कार्याविधि, २०७६.pdf
रामपुर नगरपालिकाको खानेपानी उपभोक्त समिति गठन तथा मूल दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ PDF icon रामपुर नगरपालिकाको खानेपानी उपभोक्त समिति गठन तथा मूल दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages