FAQs Complain Problems

Blogs

Pages

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
रामपुर नगरपालिकाको साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ PDF icon 6. साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ .pdf
रामपुर नगरपालिकाको कृषि समूह गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७६ PDF icon 5.कृषि समूह गठन तथा परिचालन कार्यविधि, 2076.pdf
रामपुर नगरपालिकाको विपन्न नागरिक औषधी उपचार सिफारिस तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ PDF icon 4.विपन्न नागरिक औषधी उपचार सिफारिस तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
रामपुर नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका परिचयपत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ PDF icon 3.अपाङ्गता भएका परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, 2075.pdf
रामपुर नगरपालिकाको साना ब्यबसायिक कृषि उत्पादन (पकेट) बिकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ PDF icon 2. साना ब्यबसायिक कृषि उत्पादन (पकेट) बिकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
रामपुर नगरपालिकाको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon 1.युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, 2075.pdf

Pages